Strona internetowa Gminy Lubrza: www.lubrza.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Lubrza
  • EN
  • PL
  • DE
  • RU
BIP

Aktualności

Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w IV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Złoty Nenufar” w Lubrzy.
Dodano: 2017-03-24 przez
 
Informujemy, że od dnia dzisiejszego do 5 maja 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia solistów oraz zespołów, chcących wziąć udział w IV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „Złoty Nenufar” w Lubrzy, który odbędzie się w dniu 20 maja 2017 r. Wzory regulaminu festiwalu oraz karty zgłoszeniowej znajdą Państwo poniżej.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.
 

Załączniki

Budki dla ptaków
Dodano: 2017-03-24 przez
 
23 marca 2017 w świetlicy socjoterapeutycznej w Buczynie przeprowadzone zostały zajęcia techniczne dla dzieci, w wyniku których powstało pięć budek lęgowych dla ptaków.

Dzieci ze świetlicy, pod okiem opiekuna w grupach dwu i trzyosobowych wykonały pięć budek lęgowych. Deski, młotki i gwoździe wraz z dużym zapasem chęci, wystarczyły by przystąpić do pracy. Zabawy i hałasu było przy tym co niemiara. Budki lęgowe zaprojektowane zostały głównie z przeznaczeniem dla sikorek, o czym świadczy wielkość otworu wlotowego, wynosząca w zależności od budki 30-35 mm. W najbliższy wtorek wyjdziemy w teren aby zamocować budki na okolicznych drzewach, tak aby właściwie służyły żyjącym w okolicy Buczyny ptakom. Wykonanie budek poza stroną techniczną niesie za sobą również przesłanie ekologiczne, co jest bardzo ważne w wychowaniu naszych dzieci.
 
Serdeczne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Lubrza Ryszardowi Skonieczkowi, który samodzielnie zakupił drewno i przygotował elementy, do złożenia budek lęgowych przez dzieci.
Podziękowanie
Dodano: 2017-03-21 przez
XXIII Sesja Rady Gminy Lubrza
Dodano: 2017-03-21 przez
 
Najblizsza XXIII sesja Rady Gminy Lubrza odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubrza.
 
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na przedsięwzięcie 1.2.1 "Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej"
Dodano: 2017-03-20 przez
 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 
I. Zakres tematyczny operacji:   
Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej (konkurs) w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z §2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
 
II. Limit środków dostępnych w naborze:      6 050 000,00 zł
 
III. Termin składania wniosków:          10.04.2017 r. – 28.04.2017 r.
 
IV. Miejsce  składania wniosków:          Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA ul. Wałowa 1,  66-200 Świebodzin od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00 w piątki w godzinach 7:00 – 14:00

V. Forma i tryb złożenia wniosku:        3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami  (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna wniosku (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD składa się bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną

VI. Formy wsparcia: brak limitu; dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji (w przypadku osób prawnych, będących jednostkami samorządu terytorialnego z wyłączeniem województwa)
lub dofinansowanie do 300 000,00 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji (w przypadku osób prawnych, będących organizacjami pozarządowymi)

VII.    Warunki udzielenia wsparcia:
1.    Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
a)    złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
b)    zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
c)    zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi 
w PROW na lata 2014-2020.
2.    Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
3.    Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
4.    Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).
 
VIII.    Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

IX.    Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest  w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

X.    Informacja o miejscu  udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
    Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA (LSR),
    formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
    formularz wniosku o płatność,
    formularz umowy o udzielenie wsparcia,
    formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz z załącznikami,
    kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
    procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
 
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://bramalubuska.pl/index.php/ragulamin-rady.

Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:  ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: sekretariat@bramalubuska.pl lub telefonicznie:  68 475 46 23

Załączniki

Porządkowanie działek gminnych
Dodano: 2017-03-20 przez
 
W ubiegłym tygodniu odbył się czyn społeczny mający na celu uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubrza. W prace porządkowe zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy. Prace zakończone zostały wspólnym ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek.
 
Rozpoczyna się rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Mostkach
Dodano: 2017-03-16 przez
 
Już wkrótce mieszkańcy Mostek będą korzystać z wyremontowanej świetlicy, a strażacy ochotnicy z remizy strażackiej
Planowany termin zakończenia robót – do 20 lipca 2017 roku.

Dnia 16 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy Lubrza Ryszard Skonieczek - Wójt Gminy Lubrza, przy kontrasygnacie Heleny Domagały – Skarbnika Gminy, podpisał umowę z Wykonawcą robót oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Zadanie wykona wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego Firma KARTECH z siedzibą w Kowalowie, a funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie Artur Widziński.

Przedmiot umowy obejmuje:
1. Rozbudowę istniejącego budynku polegającą na dobudowie kotłowni na paliwo stałe, budowy komina i wejścia do kotłowni z zewnątrz oraz sali spotkań dla strażaków.
2. Przebudowę i remont istniejącego budynku wraz z termomodernizacją istniejącego budynku.

Całość zadania wraz z przygotowaną wcześniej dokumentacją projektowo-kosztorysową wyniesie 185.000,00 zł.